Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego

  • 83-7298-525-1
  • Autor: Philip G.Zimbardo, Michael R.Leippe
  • Dostępność: Brak
  • 49,90 zł
  • Niedostępny

Philip Zimbardo wpadł na pomysł napisania książki o zasadach zmiany postawy pod koniec lat 1960. Przyszło mu to do głowy w trakcie seminarium, jakie prowadził na Columbia University, którego część polegała na obserwacji studentów wywierających na siebie nawzajem wpływ i ulegających mu. We współpracy z młodymi pracownikami naukowymi Lee Ross i Judy Rodin, skłaniających prof. Zimbardo do sformułowania koncepcji zmiany postawy i praktycznych jej aspektów, napisał "elementarz" poświęcony temu zagadnieniu. W rok później, na Stanford University, przekonał Ebbe'a Ebbesena, wówczas studenta psychologii, by podjął z nim współpracę w tym zakresie. Wynik tej współpracy, książka Influencing attitudes and Changing Behavior (Wpływanie na postawy i zmiana zachowań; 1970), zaczęła pełnić dla studentów rolę podstawowego wprowadzenia do badań nad perswazją, zmianą postaw i modyfikacją zachowań. W drugim wydaniu (1977) poszerzono zakres praktycznych zastosowań proponowanych w książce, korzystając ze specjalistycznej pomocy Christiny Maslach, która obecnie jest profesorem psychologii na University of California w Berkeley.

Michael Leippe dołączył do drużyny na początku 1988 roku z planem, który ostatecznie doprowadził do powstania tej książki. Uznał, że nadszedł czas by zaktualizować książkę i na nowo określić jej przedmiot, poprzez szersze ujęcie "nowego spojrzenia poznawczego" na postawy i wpływ społeczny, stanowiące dorobek jego współpracy z Tonym Greenwaldem na Ohio University. Ale kiedy Zimbardo i Leippe zabrali się do pracy, zaczęła powstawać nowa, lepsza książka. Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego zachowuje podstawową wartość poprzednich wersji, mianowicie uznanie, że procesy wpływu społecznego, perswazji i zmiany postaw mają nie tylko kluczowe znaczenie dla psychologii społecznej, ale także dla wielu interakcji, jakie przeżywamy na co dzień w "realnym świecie". Tak powstała książka oferująca Czytelnikom - studentom, żyjącym w skomplikowanym świecie lat 1990. - solidne podstawy empiryczne wiedzy na temat tego jak ludzie zmieniają się przez kontakt z innymi ludźmi i mediami, a także obszerną przydatność pragmatyczną tej wiedzy.

Rok wydania: 2004
Stron: 504
Oprawa: broszura
Format: 145/205
Pakowanie: 4
Tłumacz: Paweł Kwiatkowski

Spis treści:

PRZEDMOWA   11
WSTĘP   13

1. ŚWIAT WPŁYWU   17
PROCESY I WARUNKI WPŁYWU SPOŁECZNEGO   19
HISTORIA SŁAWY (I NIESŁAWY) WPŁYWU   22
- Wpływ interpersonalny: "Nawrócenie" i osobiste podejście 22
- Komunikacja i perswazja: Powtórz to jeszcze raz 30 o Wpływ mass mediów: Nie ma dymu bez ognia (i reklamy) 39
ABECADŁO WPŁYWU: POSTAWY, ZACHOWANIA I ELEMENTY POZNAWCZE   50
- Systemy postawy 51 
-  Teza porządkująca: Zmiana rodzi zmianę 54
- Inne tezy oparte na kluczowej roli postaw 55
Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ   57
SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ   59
PODSUMUJMY...   61
PYTANIA I ĆWICZENIA   63

2. WYWIERANIE WPŁYWU NA ZACHOWANIA   64
UCZENIE SIĘ, KIEDY DZIAŁANIE POPŁACA   66
- Instrumentalne uczenie się i wzmocnienie warunkowe 67
- Teoria społecznego uczenia się 68 o Modelowanie agresji 73
- Jin i jang modelowania 75
APROBATA I DEZAPROBATA: POTĘGA NAGRÓD SPOŁECZNYCH   78
KONFORMIZM: RATOWANIE TWARZY Z WDZIĘKIEM (I ZYSKIWANIE WIEDZY)   81
- Przyczyny konformizmu 83 o Konformizm: Dobry czy zły? 89
POSŁUSZEŃSTWO: ZACHOWANIE OPARTE NA UZNANIU AUTORYTETU (WŁADZY)   90
- Scenariusz Milgrama: Czy poraziłbyś prądem kogoś nieznajomego, gdyby poprosił cię o to Hitler? 91 - Wyjaśnianie zachowań nadzwyczajnych przez poznawanie zwyczajnych 94
- Awaryjny guzik nieposłuszeństwa 101
PSYCHOLOGIA ODRUCHÓW: WPŁYW POPRZEZ HEURYSTYKI   103
- Reguła wzajemności 103
- Reguła zobowiązania 107
PUNKT WYJŚCIA: KIEDY WEWNĘTRZNE ZMIANY SĄ SKUTKIEM  WPŁYWÓW ZEWNĘTRZNYCH   112
PODSUMUJMY...   113
PYTANIA I ĆWICZENIA   115

3. WYWIERANIE WPŁYWU NA POSTAWY POPRZEZ ZACHOWANIA   116
ATRYBUCJA I SAMOATRYBUCJA   118
- Teoria atrybucji 119
- Autopercepcja i samoatrybucja 126
AUTOPERSWAZJA I ODGRYWANIE RÓL   133
- Cały świat jest tylko sceną... a my po prostu odgrywamy swe role 133
- Jeszcze o autoperswazji: Oglądać telewizję czy nie 137
PSYCHOLOGIA SAMOUSPRAWIEDLIWIANIA: TEORIA DYSONANSU   140
- Czynniki oddziałujące na wielkość dysonansu 142
- Dysonans i niewystarczające usprawiedliwienie: Mniej, czyli więcej 143
- Sposoby redukowania dysonansu 152 o Dysonans i nieetyczna decyzja handlowa 155
DYSONANS, SAMOATRYBUCJA I AUTOAFIRMACJA: PODOBIEŃSTWA
I ODRĘBNA TOŻSAMOŚĆ   157
- Nadmierne usprawiedliwianie 158
- Podobne efekty różnych procesów 159
- Potwierdzanie szacunku względem samego siebie 159
WNIOSKI   160
PODSUMUJMY...   160
PYTANIA I ĆWICZENIA   162


4. ZMIENIANIE POSTAW ZA POMOCĄ PERSWAZJI   164
POSZUKIWANIE WPŁYWU: PROCES PORÓWNANIA SPOŁECZNEGO   167
- Podobieństwo pod względem odpowiednich cech 168
- Podobieństwo opinii  170
-Odmienność jako podstawa porównania 170
NA CELOWNIKU: APELE PERSWAZYJNE   172
- Etapy procesu perswazji 174
- Etap początkowy i etap końcowy 174
PREZENTACJA I EKSPOZYCJA   176
- Filtracja myśli 177
- Medialne pranie mózgu 179
UWAGA   182
- Dostrajanie 184
- Dostrajanie i przestrajanie 186
ZROZUMIENIE   188
AKCEPTACJA: W NIEJ NAJWIĘKSZY SZKOPUŁ   189
- Reakcje poznawcze: Oto myśl, która się liczy 190
- Na skróty do akceptacji: Heurystyka w miejsce analizy systematycznej 194
- Obrazy w telewizji 201
- Obiektywizm i stronniczość w przetwarzaniu systematycznym 205
TYMCZASOWY PRZYSTANEK NA DRODZE DO TRWAŁEJ PERSWAZJI   207
PODSUMUJMY...   208
PYTANIA I ĆWICZENIA   210


5. UTRWALANIE PERSWAZJI   211
ŹRÓDŁA PODTRZYMYWANIA POSTAW: WYTWARZANIE SILNYCH,  WYRAZISTYCH I SKRAJNYCH POSTAW   214
- Porządna ekspozycja 214
- Powtarzanie skomplikowanego przekazu 221
PODTRZYMYWANIE POSTAW: PERSWAZJA W CZASIE   223
- Zaatakuj jeszcze raz. Mocniej. I jeszcze raz! 224
- Analiza systematyczna: Aktywny umysł wytwarza trwałe postawy 226
- Postawy: Niezależni służący 227 o Pierwszeństwo i świeżość: Ja najpierw czy potem? 232
PRZEKŁADANIE POSTAW NA ZACHOWANIA: OSTATECZNA PERSWA ZJA   234
- Siły sytuacyjne a postawy 234
- Kiedy postawy prowadzą do czynów: Warunki konsekwencji 239
ZASŁUŻONA NAGRODA ZA PERSWAZJĘ   247
PODSUMUJMY...   248
PYTANIA I ĆWICZENIA   250


6. ODPIERANIE WPŁYWU I ULEGANIE MU   252
OPORNY UMYSŁ: ODPIERANIE I WYBIÓRCZE NAGINANIE SIĘ   254
- Siła struktur: Poznawcze podstawy przywiązania do postaw i przekonań 255
- Stany zaangażowania: Motywacyjne podstawy oporu i otwarcia na perswazję 259
POKONYWANIE OPORU: UWALNIANIE TOTALITARNEGO EGO   269
- W ogniu (rozliczeń) 269
- Być adwokatem diabła to nie grzech 271
- Idźmy, dokąd doprowadzą nas pytania - choćby do paradoksu 273
- Uderz we właściwą strunę 276
DRUGA SKRAJNOŚĆ: ŁATWY CEL PERSWAZJI   278
- Brak oporu: Przypadki szczególne 279
- Budowanie oporu 283
- Stając na czele sił dobra 287
UPRZEDZENIA: POSTAWA, KTÓRA MOŻE ZABIĆ   288
- Dzisiaj to 289
- Wczoraj tamto 290
- Psychologia społeczna a uprzedzenia 291
- Początki postaw dotyczących uprzedzeń 292
UWAGI KOŃCOWE: JAK ZACHOWAĆ OTWARTĄ GŁOWĘ I NIE STAĆ SIĘ
 ŁATWYM CELEM   296
PODSUMUJMY...   298
PYTANIA I ĆWICZENIA   300


7. WPŁYW, ŚWIADOMOŚĆ I TO, CO NIEŚWIADOME   302
ŚWIADOMOŚĆ DOŚWIADCZANIA WPŁYWU   305
- Świadomość, skojarzenia i emocje 307
- Świadomość procesów umysłowych "wyższego rzędu" 315
- Automatyczna skrzynia myśli 318
PRZEKAZY NIEWERBALNE (I NIEKONIECZNIE ŚWIADOME)   320
- Odczytywanie człowieka: Kształtowanie wrażeń na podstawie brzmienia głosu i wyrazu twarzy 324
- Widoki i odgłosy uczuć i kłamstw 331
- Perswazja i komunikacja niewerbalna 337
- Autopercepcja aktów niewerbalnych: Kiwam głową, a zatem się zgadzam 338
PRZEKAZY PODPROGOWE: NIEWIDOCZNY WPŁYW   339
- Możliwości wywierania wpływu za pomocą obrazów podprogowych 341
- Przekazy nadawane na granicy słyszalności oraz drukowane, choć niewidoczne: Niewielkie szanse oddziaływania 347
- Podprogowe wywieranie wpływu a względy etyczne 349
UWAGA I ŚWIADOMOŚĆ: KONKLUZJE   351
PODSUMUJMY...   352
PYTANIA I ĆWICZENIA   355

8. WYWIERANIE WPŁYWU A SYSTEM PRAWNY   356
PODEJŚCIE KONTRADYKTORYJNE: CZY RYWALIZACJA W PERSWAZJI
 JEST DROGĄ DO SPRAWIEDLIWOŚCI?   358
- Uczciwość i stronniczość: Kwestia równowagi 360
- Bardziej subtelna psychologia społeczna systemu kontradyktoryjnego 361
KOMISARIAT POLICJI: ZBIERANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW I PODEJRZA NYCH   364
- Zeznania naocznego świadka: Ależ widziałem to na własne oczy 365
- Czym jest przyjacielskie wyznanie? 371
W SALI ROZPRAW: BITEWNE POLE PERSWAZJI   377
- Przebieg faz procesowych 377
- Rozpoznanie przez świadka 384
SĘDZIOWSKA SALA OBRAD   388
- Na ogół decyduje większość 389
- Doraźna władza kilkorga 395
- Kiedy wpływ wywierają rzeczy, które nie powinny 398
PSYCHOLOGIA I PRAWO: KONKLUZJE   401
PODSUMUJMY...   401
PYTANIA I ĆWICZENIA   404

9. WPŁYW SPOŁECZNY W SŁUŻBIE ZDROWIA I SZCZĘŚCIA   405
WPŁYW PROEKOLOGICZNY: CZY PERSWAZJA MOŻE URATOWAĆ ZIEMIĘ?   406
- Postawy środowiskowe: Słabe ogniwa w łańcuchu działania 408
- Zwiększanie motywacji: Działania proekologiczne przynoszące korzyści, które przewyższają koszty 410
- Zwiększanie wyrazistości: Pamiętanie o zachowaniach proekologicznych 413
- Od osobistych nawyków do globalnego zanieczyszczenia: Przepaść uogólnienia 416
PROMOWANIE ZDROWIA   417
- Perswazja masowa: Czy dobrze poinformowane społeczeństwo jest zdrowsze? 419
- Zalecenia lekarzy: Dlaczego pacjenci nie robią tego, co się im mówi? 432
SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNE DROGI DO ZDROWIA PSYCHICZNEGO   439
- Terapia inaczej nazwana... to wpływ 440
- Terapia jako komunikacja perswazyjna 441
- Terapia poznawczo-behawioralna i terapia atrybucyjna: Pomyśl i sam zrób to lepiej 442
- Dysonans i terapia: Zobowiązanie, wybór i wysiłek 447
WPŁYW SPOŁECZNY, DOBRE ŻYCIE I NASZA PRZYSZŁOŚĆ   450
PODSUMUJMY...   451
PYTANIA I ĆWICZENIA   453

SUPLEMENT A. METODOLOGIA BADAŃ I EKSPERYMENTÓW   455

SUPLEMENT B. POMIAR POSTAW I ICH SKŁADNIKÓW   471

BIBLIOGRAFIA   481